Denný režim

Prevádzka materskej školy je od 6:30 do 16:30 hod.

ČasČinnosť
06:00 – 07:30Schádzanie sa detí, hry a hrové činnosti detí.
07:30 – 08:00Hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity, skupinové, individuálne, spoločenské hry, pohybové a relaxačné cvičenia.
08:45 – 09:15Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata).
09:15 – 10:10Edukačné aktivity zamerané na rozvoj motoriky, zmyslového vnímania, grafomotoriky, predstavivosti, pamäti, pozornosti, reči a myslenia, komunikácie, prosociálneho cítenia a správania, zručností tvorivého estetického vyjadrovania, hry a hrové činnosti detí, pohybové a relaxačné cvičenia.
10:10 – 11:20Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku, edukačné aktivity, hry v záhrade (využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, voľné hry).
11:20 – 11:35Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, príprava na obed).
11:30 – 12:05Obed.
12:05 – 14:15Osobná hygiena, odpočinok.
14:15 – 14:45Sebaobslužné činnosti, hygiena, olovrant.
14:45 – 15:30Hry a hrové činnosti detí (individuálne, skupinové, frontálne), hodnotenie dňa.
15:30 – 16:30Hry a hrové činnosti do odchodu domov.