Profilácia materskej školy

Materská škola plní úlohy projektu Škola podporujúca zdravie“.

Od roku 2009 pracuje materská škola podľa školského vzdelávacieho programuCesta za poznaním“.

Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o enviromentálnu výchovu a výchovu k zdravému spôsobu života.

Materská škola sa zameriava na:

  • rozvoj vedomostí, zručností a návykov detí
  • vo svojej metodike pracujeme prostredníctvom zážitkového učenia, pokusov a experimentov
  • prostredníctvom osnov a plánov sa učiteľky snažia hravou formou pripraviť deti na ďalší stupeň vzdelávania
  • rozíšrenie poznatkového systému a emocionality detí o regionálne vedomosti (fauna, flóra, ľudové tradície)
  • kladné socio-emocionálne zmýšľanie, chceme deťom poskytnúť radostné a podnetné prostredie
  • poskytovanie rovnakých možností deťom vo všetkých spektrách výchovy a vzdelávania sa na vyrovnanie rozdielov vychádzajúcich z rodinného prostredia
  • organizovanie spoločných akcií s rodinami a zapájaním sa rodín do aktívneho diania v živote ich detí nielen doma, ale i v materskej škole
  • rozvoj tvorivosti detí realizovaním výtvarných, technických a literárno-dramatických aktivít s cieľom zažiť pocit úspechu

  Materská škola je zapojená do projektu „Zeleninkové šialenstvo“. Ide o preventívny program zameraný na zdravý životný štýl detí a prevenciu detskej obezity pre materské a základné školy. Do projektu je zapojená predškolácka trieda – včielky. Každú stredu sa deti zoznamujú formou zážitkového učenia so zeleninou.

Ostatné infomrácie o materskej škole

Materská škola Odbojárov 9 v Banskej Bystrici je dvojtriedna materská škola. Jej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica.
Poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.
Materská škola poskytuje deťom možnosť celodenného aj poldenného pobytu.
Prevádzka MŠ: 6.30 – 16.30 hod.
Materská škola sa nachádza v mestskej časti Rudlová – Sásová v peknom a tichom prostredí rodinných domov. Má priestrannú záhradu s trávnatou plochou, kríkmi, množstvom stromov. Deťom na hry aj oddych slúži záhradný domček, pieskoviská, hojdačka, altánok a prístrešky s lavičkami, ktoré slúžia na relax a občerstvenie. Drevený altánok využívame na posedenia, vystúpenia a besiedky detí a ako úkryt pred nepriaznivým počasím.
Budova je prízemná, drevená. Má 70 rokov. V roku 2010 sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia budovy, zameraná na odstránenie vlhkosti, obnovu podláh omietok a maľovanie. V lete 2019 prebehla rekonštrukcia nových plastových okien. Vykurovanie budovy je na pevné palivo – drevené pelety.