Nové informácie k stravovaniu

Nové informácie k stravovaniu

Uplatnenie dotácie na podporu stravovacích návykov

Poskytovanie dotácií na podporu stravovacích návykov na obdobie od 01.09.2021 – 31.12.2021 (hmotná núdza)

Rodičia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu s ohľadom na skutočnosť, že si nebudú uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus, musia predložiť škole (zariadeniu) vyplnené čestné vyhlásenie (stiahnuť) pričom vedúca ŠJ resp. riaditeľka ŠJ pri MŠ môže po jeho predložení dieťa do príslušných zoznamov dopísať.

Výklad MPSVR SR k dotácii na stravu – novela zákona č. 544/2010

Na základe novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, bude možné poskytnúť dotáciu na stravu na všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu, resp. neuplatnia nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

§ 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. znie:

„c) dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením

Pre vysvetlenie, v zákone č. 544/2010 Z. z. bola použitá predmetná terminológia (podčiarknuté slová) z nasledovných dôvodov:

– zákon č. 595/2003 Z. z. používa legislatívnu skratku „daňový bonus“ pre sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Uvedené vyplýva z § 9 ods. 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z.

– keďže v zákone č. 544/2010 Z. z. sa legislatívna skratka „daňový bonus“ nepoužíva, bolo potrebné uviesť celý názov „daňového bonusu“

– ust. § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. vylučuje poskytnutie dotácie na deti, ktorých rodičia si uplatnili daňový bonus (sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti) podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. – teda daňový bonus určený pre rodičov detí od 6 do 15 rokov,

Použitá terminológia zrejme zavádza zriaďovateľov, avšak vzhľadom na legislatívnu techniku je táto terminológie správna.

Uvedené neznamená, že sa jedná o dotáciu určenú len pre deti, ktoré dovŕšili šesť rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku ! Táto dotácia je určená pre všetky deti, ktorých rodičia si nemôžu uplatniť (neuplatnia si) nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z., to znamená že na deti, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a sú v poslednom ročníku MŠ, resp. deti, ktoré dovŕšili 15 rokov veku môže byť poskytnutá dotácia na stravu, pretože rodičia týchto detí si z dôvodu veku dieťaťa nemôžu uplatniť nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z.

V prípade detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku nie je vylúčený súbeh poskytovania dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544/2010 Z. z. a uplatnenia si dvojnásobného daňového bonusu, na ktorý má daňovník nárok podľa § 52zzj ods. 2 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z.. Novelou zákona č. 544/2010 Z. z., sa mal dosiahnuť stav poskytovania dotácií, ktorý platil pred plošným poskytovaním dotácií. Vtedy si rodičia detí v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku mohli uplatniť nárok na dvojnásobok daňového bonusu a rovnako bolo možné na ich dieťa poskytnúť dotáciu na stravu.

Navyše upozorňujeme, aby rodičia s nárokom na daňový bonus uprednostnili uplatnenie daňového bonusu, nakoľko po stretnutí s MF SR je zrejmé, že v prípade ak sa na dieťa poskytne dotácia na stravu v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 544 /2010 Z. z., rodičovi dieťaťa vo veku 6 až 15 rokov zanikne nárok na daňový bonus úplne. Tak to vyplýva z výkladu § 52zzj resp. § 33 zákona č. 595/2003 Z. z., ktorý bohužiaľ neumožňuje aby osobe v prípade straty nároku na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. c) (1,7 násobok daňového bonusu) z dôvodu poskytnutia dotácie na stravu ostal zachovaný nárok na daňový bonus podľa § 52zzj ods. 2 písm. a) (22,17 eur). Tým sa v plnej miere nedosiahne pôvodný účel novely zákona č. 544/2010 Z. z., čo nás mrzí, avšak vzhľadom na nemenný postoj MF SR, nie je možné použiť výklad, ktorý preferovalo v tejto veci MPSVR SR. Uvedené sa však netýka „problematickej kategórie“ detí, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku a ktoré dovŕšili 15 rokov veku.