Prerušenie škôlky od 13.12.2022 do 16.12.2022

Prerušenie škôlky od 13.12.2022 do 16.12.2022

Dobrý deň,

na základe žiadosti zo dňa 12.12.2022 Vám vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici nasledovné stanovisko.

Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu vo výskyte respiračných ochorení v Materskej škole na adrese Odbojárov 9, Banská Bystrica odporúčam prerušiť výchovno-vzdelávací proces v termíne od 13.12.2022 do 16.12.2022 nakoľko v dotknutej materskej škole je k 12.12.2022 prekročená hranica chorobnosti respiračných ochorení 20% (chorobnosť 71%). 

Vyjadrenie sa vydáva na základe e-mailovej žiadosti podľa čl. 5 ods. 2 písm. c) metodického usmernenia MŠVVaŠ SR č.15/2005-R, podľa ktorého riaditeľ školského zariadenia v čase epidemického výskytu chrípky a chrípke podobným respiračných ochorení prerušuje výchovno-vzdelávací proces na základe odporúčania príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. S pozdravom

MUDr. Jana Kerlik, PhD.
Odbor epidemiológie
RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici
Cesta k nemocnici 1
975 56 Banská Bystrica