Triedny fond 2021/2022

Triedny fond 2021/2022

Milí rodičia,
na základe dohovoru na poslednom rodičovskom združení zo dňa 07.09.2021 by som vás chcela veľmi pekne poprosiť o úhradu dobrovoľného rodičovského príspevku do triedneho fondu v celkovej výške 60 € na školský rok 2021/2022.
Celá suma je rozdelená do 2 platieb:

 • 30 € október 2021 – úhrada do 30.10.2021,
 • 30 € február 2022 – úhrada do 25.02.2021.
  Platbu je možné uhradiť aj celou sumou vo výške 60 € teraz v 10/2021.
  Tento školský rok 2021/2022 sa dobrovoľný príspevok do triedneho fondu uhrádza len bezhotovostne na účet zriadený výlučne pre potreby triedneho fondu. Úhrada v hotovosti nie je možná.
  Podklady k úhrade dobrovoľného príspevku do triedneho fondu sú nasledovné:
 • číslo účtu v tvare IBAN: SK84 0900 0000 0051 8302 7427,
 • BIC SWIFT kód: GIBASKBX
 • suma: 30 € alebo 60 €,
 • do poznámky prosím uviesť meno dieťatka.
V prípade otázok som plne k dispozícii. Za včasnú úhradu a správnu identifikáciu platby vopred veľmi pekne ďakujem.
S pozdravom Miriam Humajová