Analýza výsledkov za 1.polrok

Analýza výsledkov za 1.polrok

Analýza výsledkov za 1.polrok podľa plnenia doplnkových úloh plánu práce školy
V práci s deťmi sa nám osvedčili aktivizujúce metódy, zážitkové učenie i didaktické aktivity, kde sa ako hlavná výchovno-vzdelávacia metóda uplatnila hra, pričom boli vytvárané aj podmienky pre individuálny rozvoj detí podľa ich špecifických potrieb. Úlohy sme plnili predovšetkým pri pobytoch vonku. Do plánov sme zaraďovali aj úlohy a ciele z projektu KOZMO, Zeleninkové šialenstvo, Tréning Fonematického uvedomovania. Zavedením interaktívnych tabúľ v triedach sa nám rozšírili možnosti na využívanie progresívnych edukačných a metodických materiálov v edukačnom procese. Učiteľskú knižnicu sme doplnili novými odbornými publikáciami i CD nosičmi. Vyhrali sme projekt Čítame pre radosť – a boli z tohto projektu zakúpené v sume 500 € detské publikácie, knihy, encyklopédie, rozprávkové knihy a zriadili sme si „literárny kútik“, kde deti v pohodlí môžu „čítať“, listovať a pozerať obrázky v nových knihách. Do didaktických aktivít sme zaraďovali mimo iné aj vhodné psychomotorické hry, hry na rozvíjanie prosociálnych vzťahov i na odbúravanie agresivity. U detí sme rozvíjali priateľské vzťahy, schopnosť empatie a vzájomnej pomoci. Deti sme učili podriaďovať a prispôsobovať svoje správanie podľa dohodnutých pravidiel, orientovať sa vo vzťahoch v skupine, spolupracovať, tolerovať ostatných a prispôsobovať im svoje požiadavky, viedli sme ich k spolupráci, k vyjadreniu radosti nad spoločne vykonanou prácou. Vzájomné spory sme ich učili riešiť dohovorom a vzájomným ospravedlnením sa. Naším spoločným heslom je „ Nerob druhým to, čo nechceš, aby robili tebe. Dbali sme na to, aby bolo dieťa aktívnym subjektom výchovy a vlastnou aktivitou sa podieľalo na svojom osobnom raste. Aktivity nášho predškolského zariadenia sme sa snažili počas celého školského roka prezentovať na verejnosti. Spolupráca medzi rodinou a materskou školou je na veľmi dobrej úrovni. Formy spolupráce: – Neformálne rozhovory o deťoch pri preberaní. Svoju tvorivosť využívali učiteľky počas celého školského roka pri výzdobe interiéru materskej školy a pri vedení tvorivých dielní. Aktivity nášho predškolského zariadenia sme sa snažili počas celého školského roka prezentovať na verejnosti. Spolupráca medzi rodinou a materskou školou je na dobrej úrovni. Formou nástenky boli rodičia denne informovaní o tom, s čím sa deti oboznamovali, pravidelne sme pripravovali výstavky prác detí. Vykonávali sme poradenskú a konzultačnú činnosť, kde sme s rodičmi riešili problémy, ktoré sa v priebehu školského roka vyskytli, vykonávali sme pedagogickú a zdravotnú osvetu.

Dosiahnutá úroveň osobnostného rozvoja detí:
Pri zostavovaní plánov práce sme vychádzali zo ŠVP , jednotlivé tematické celky sme pravidelne striedali. Dbali sme na aplikovanie medzi zložkových vzťahov a na to, aby bola téma týždňa integrovaná do všetkých výchovných zložiek a naplánovaných činností, čo sa nám aj darilo. Do plánov sme zaraďovali aj úlohy a ciele z projektu Škola podporujúca zdravie i z environmentálnej výchovy. V dostatočnej miere sme v plánovaní edukačných činností využívali aj odbornú literatúru. Hlavné úlohy boli rozpracované a rozšírené o doplnkové úlohy, ktoré boli zamerané na zintenzívnenie informovanosti rodičov a verejnosti o práci materskej školy, na rozvíjanie nonkognitívnych kvalít osobnosti detí, na prebúdzanie estetického cítenia detí, na vytváranie dostatočne motivujúceho prostredia pre rozvíjanie gramotnosti detí predškolského veku, na umocňovanie potreby zdravého životného štýlu s empatickým a prosociálnym cítením. V práci s deťmi sa nám osvedčili aktivizujúce metódy, zážitkové učenie i didaktické aktivity, kde sa ako hlavná výchovno-vzdelávacia metóda uplatnila hra, pričom boli vytvárané aj podmienky pre individuálny rozvoj detí podľa ich špecifických potrieb. Do didaktických aktivít sme zaraďovali mimo iné aj vhodné psychomotorické hry, hry na rozvíjanie prosociálnych vzťahov i hry na odbúravanie agresivity. U detí sme rozvíjali priateľské vzťahy, schopnosť empatie a vzájomnej pomoci. Deti sme učili podriaďovať a prispôsobovať svoje správanie podľa dohodnutých pravidiel, orientovať sa vo vzťahoch v skupine, spolupracovať, tolerovať ostatných a prispôsobovať im svoje požiadavky, viedli sme ich k spolupráci, k vyjadreniu radosti nad spoločne vykonanou prácou. Vzájomné spory sme ich učili riešiť dohovorom a vzájomným ospravedlnením sa. Zaviedli sme si rituál spoločného privítania sa po príchode všetkých detí, pripomíname si, kto a prečo nám chýba, čo nás v priebehu dňa v MŠ čaká. Spoločne oslavujeme meniny a narodeniny, učili sme sa blahoželať i používať tri „ čarovné slová“ – prosím si, ďakujem, nech sa páči. Naším spoločným heslom je „ V našej materskej škole sme všetci kamaráti a nerobíme si napriek.“ Dbali sme na to, aby bolo dieťa aktívnym subjektom výchovy a vlastnou aktivitou sa podieľalo na svojom osobnostnom raste. Tieto didaktické aktivity boli vedené väčšinou formou individuálneho prístupu a slúžili na utvrdenie získaných poznatkov, alebo na rozvíjanie tých činností, v ktorých sa u detí vyskytovali problémy. U detí sme utvárali primeraný poznatkový systém, osvojovali si základné myšlienkové operácie, zručnosti a návyky. Deti získali základné poznatky o živej a neživej prírode, o svojom tele a ochrane zdravia, o rodine, o počasí a jeho vplyve na prírodu, o predmetoch a ich základných vlastnostiach, o doprave. Zamerali sme sa aj na to, aby deti postupne vedeli verbálne vyjadriť svoje pocity, poznatky, želania, aby sa vedeli vyjadrovať odvážne a zrozumiteľne. Dané úlohy sa podarilo splniť, všetky deti komunikujú na veľmi dobrej úrovni s dospelými i svojimi vrstovníkmi. Rozvíjali sme priestorovú predstavivosť, ktorá je predpokladom na správnu orientáciu v priestore. Porovnávaním, triedením, priraďovaním a usporadúvaním objavovali deti vzťahy medzi predmetmi, oboznámili sa s tvarmi, veľkosťou, základnými farbami, množstvom. Toto všetko sme rozvíjali hlavne pri hre a manipuláciou s predmetmi. Pohyb je základnou telesnou a duševnou potrebou detí. Ranné cvičenie sme realizovali podľa súboru cvikov, ktorý je zostavený podľa Programu výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. Cvičenia sú zostavené tak, aby sa postupne precvičili všetky svalové skupiny, zaraďovali sme aj relaxačné cvičenia, dychovú gymnastiku i muzikoterapiu. Deti získali základné pohybové návyky, precvičovali si obratnosť, odvahu, ale i kamarátske vzťahy. Zdatnosť detí sme precvičovali aj pri pobytoch vonku. Učili sme deti seba obslužné činnosti, udržiavať čistotu a poriadok v svojom okolí, pri úprave prostredia si osvojovali pracovné zručnosti a návyky. Zvládli veľmi dobre i ukladanie posteľného prádla na svojich postieľkach. Pri práci s technickým materiálom sa oboznámili s jeho vlastnosťami a využiteľnosťou. V sebaobsluhe sú aj najmladšie deti samostatné – vedia sa samostatne obliekať ( s malou pomocou dospelých.), odkladajú si veci do skrinky, vedia používať vreckovku, toaletný papier, vedia obsluhovať samostatne vodovodnú batériu, vedia pomerne čisto stolovať. Deti sa oboznamovali s výtvarným materiálom a jeho použitím, osvojili si základné výtvarné techniky. Využívali sme vo zvýšenej miere individuálny prístup a snažili sme sa rozvíjať ich estetické cítenie. Viedli sme deti k samostatnosti a využívaniu fantázie a predstavivosti pri vyjadrovaní svojich predstáv pomocou výtvarného diela. U väčšiny mladších detí došlo k posunu od čarbania k znakovej kresbe. Deti sme viedli k tomu, aby o svojej práci vedeli porozprávať – začiatky hodnotenia. Spev i hudobno-pohybové činnosti sme zaraďovali aj do iných činností v priebehu dňa – ranné cvičenie, pobyt vonku, vzbudenie záujmu na iných aktivitách. Deti si rozšírili svoj hudobný repertoár, piesne i tanečné hry sme využili v programoch pri oslavách v MŠ. Oboznámili sa s detskými rytmickými hudobnými nástrojmi i základmi hry na nich. Oboznamovali sme deti s detskou literatúrou od slovenských autorov vhodnou pre ich vek po obsahovej aj estetickej stránke. Aj pri ukladaní k poobedňajšiemu spánku preferujeme čítanie s vhodnou moduláciou hlasu, pretože rodičia deťom doma takmer nečítajú. Zamerali sme sa aj na osvetu medzi rodičmi a ponúkali sme im hodnotnú literatúru vhodnú pre deti. Deti sme oboznamovali aj s rôznymi druhmi bábok, ktoré sme využívali aj na vzbudenie záujmu v iných zamestnaniach. Pri dramatickej výchove sme využívali aj prvky tvorivej dramatiky. Poznatky získané na zamestnaniach sme upevňovali formou zážitkového učenia pri pobytoch vonku, kde sme využívali bezprostredné pozorovanie, rozhovory, pokusy, manipuláciu s predmetmi, experimentovanie a vhodné ekohry. V tomto školskom roku sme sa začali viac venovať práci aj pomocou IKT , na interaktívnych tabulách, či už zakúpenými detskými edukačnými softvérmi, alebo vytvorenými p. učiteľkami. Tiež sme pracovali na PC, tvorili sme rôzne obrázky, skladali pexesá, pomocou vhodných didaktických aktivít sme sa učili poznávať farby, tvary, čísla, písmenká. Pomocou interaktívnej tabule spoznávali svoje telo, ovocie, zeleninu, detskú izbu, ale i rodinu a aktovku a jej obsah. Včielku „Bee Bot“ sme využívali pri určovaní ročných období, rozoznávaní rozprávok, podľa obrázkov, písmen ale i zvuku charakteristických zneliek rozprávok /Pat a Mat, Leví kráľ , Včielka Mája, Mauglí a iné. Na materskej škole máme prepojený internet do obidvoch tried a deti pracujú s počítačom hlavne vo Včielkovej triede – predškoláci. Kontrolný a informačný systém riadenia bol zameraný na plnenie ŠVP a dodržiavanie všeobecne záväzných legislatívnych predpisov. Plán vnútroškolskej kontroly je súčasťou ročného plánu práce a je rozdelený na úsek pedagogický a úsek prevádzkový. V oblasti prevádzkovej boli kontroly u prevádzkových i pedagogických pracovníčok zamerané na dochádzku, dodržiavanie pracovného času, čistoty a hygieny na pracovisku, pitného režimu detí, kultúry stolovania, efektívnosti využívania pridelených pracovných prostriedkov, čerpania náhradného voľna a iné. Neboli zistené žiadne závažné porušenia. Na pracovisku vládli priemerne dobré medziľudské vzťahy, pracovníčky si navzájom pomáhali, aby boli zvládnuté všetky úlohy. Pracovníčky boli vhodne motivované odmenami či individuálne priznávanými osobnými príplatkami na základe vopred stanovených kritérií.
Vypracovala: Mgr. Oľga Betková